Klachtencommissie voor cliënten

De klachtencommissie van B4 Solutions is alleen bedoeld voor cliënten van B4 Solutions. Bent u in behandeling (geweest) bij een andere ggz-instelling, neem dan contact op met de klachten-commissie van die instelling.

Niet tevreden? 
Ondanks dat de professionals van B4 Solutions hun uiterste best doen om cliënten te behandelen op een manier die aansluit bij hun behoeften en verwachtingen, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen. Bijvoorbeeld over de behandeling, de manier waarop u werd benaderd of dat u over bepaalde onderdelen van uw behandeling niet tevreden bent. Als dat zo is, kunt u daarover een klacht indienen. Het is voor uzelf, maar ook voor ons, belangrijk dat u uw onvrede uit. B4 Solutions vindt een goede klachtenbehandeling belangrijk. In de eerste plaats voor u: om ervoor te zorgen dat het probleem wordt opgelost. Maar ook voor ons: door middel van de klachtenbehandeling kunnen tekortkomingen binnen de organisatie aan het licht komen, die anders misschien verborgen zouden blijven. Vaak helpt een gesprek met de hulpverlener al. Als een gesprek met de betrokkenen niet mogelijk is of niet naar tevredenheid verloopt, kunt u contact opgenemen met de leidinggevende van de betreffende afdeling. Soms lost ook dat de problemen niet op. Dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.

Wat gebeurt er met uw klacht?
De Klachtenfunctionaris beoordeelt eerst of uw klacht volgens de wet en het reglement van de commissie wel of niet voor behandeling in aanmerking komt. Vervolgens krijgt u informatie over hoe het verder gaat met uw klacht. Het kan zijn dat de commissie voorstelt om de klacht via bemiddeling op te lossen. Er kan ook een hoorzitting komen. Tijdens deze zitting kunt u uw klacht uitleggen en kan de klachtenfunctionaris u vragen stellen. Ook de andere partij kan dan op uw klacht reageren. Na ongeveer twee weken krijgt u van de commissie een brief met de uitspraak. Daarin staat of de klacht (deels) gegrond of (deels) ongegrond is verklaard.

Wat gebeurt er na de uitspraak? 
De uitspraak van de Klachtenfunctionaris wordt naar de directie gestuurd. Deze besluit of er naar aanleiding van de uitspraak maatregelen worden genomen en zo ja, welke maatregelen dat zijn. De directie laat u dat binnen een maand weten. De uitspraak wordt teven ter informatie naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg gestuurd. Als u nog steeds ontevreden bent dan kunt u ook uw klacht indienen bij de onafhankelijke extrerne klachtencommissie.

 

Contact 
Klachtencommissie cliënten van B4 Solutions
E-mail: klachtencommissie@b4solutions.org

postadres 
B4 Solutions, t.a.v. Klachtenfunctionaris
Vondellaan 45, 1401 RX Bussum 

De externe klachtencommissie van B4 Solutions is ondergebracht bij:

Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg
Lotterstraat 34
2021 TG Haarlem
Telefoon: 023-7001210
Email: info@lkgz.nl
Web: www.lkgz.nl